Home / Onze Algemene Voorwaarden

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


1.Onderstaande voorwaarden gelden voor al onze overeenkomsten; eventuele afwijkingen zijn voor ons slechts bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds.


2. Goederen reizen op risico van de geadresseerde. Dit geldt ook wanneer wij het vervoer of de eventuele verzendkosten voor onze rekening nemen.


3. Bij zendingen onder € 225,- komen de verzendkosten voor rekening van de koper.


4. Indien voor het tijdstip van aflevering van de goederen prijsverhogingen optreden die de kostprijs van onze producten verhogen, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de koper.


5. De geoffreerde c.q. overeengekomen hoeveelheden te leveren goederen zijn benaderd; van deze hoeveelheden mag door ons met een tolerantie van 10% worden afgeweken zonder dat de koper recht op schadevergoeding heeft.


6. Onze leveringstijden zijn benaderd; afwijkingen hiervan kunnen in geen geval schadevergoedingen of annuleringen ten gevolge hebben.


7. Annulering van orders is alleen mogelijk per aangetekend schrijven binnen 10 dagen. Voor annulering van orders na 10 dagen is 25% van het orderbedrag verschuldigd.


8. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de koper administratiekosten en een rentevergoeding van 1,5% verschuldigd over iedere maand of gedeelte van de maand, zonder dat  ingebrekestelling nodig is. Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren of geheel dan wel gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen indien dit door ons wenselijk wordt geacht.


9. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden blijven alle ooit door ons geleverde goederen ons eigendom en dienen zij op eerste verzoek te worden geretourneerd, zulks op kosten van de koper.


10. Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, zijn wij gerechtigd verdere leveranties, waaronder deelleveranties, te staken en de koopovereenkomst zowel geheel als gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van overmacht.


11. Wanneer wij zulks noodzakelijk achten, zal de koper, hetzij voor hetzij na de uitvoering van de order, persoonlijke zekerheid stellen ten onze genoegen, zulks voor de juiste nakoming zijner verplichtingen.


12. Na het verstrijken van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd tot invordering over te gaan; alle daaruit voortvloeiende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van de koper.


13. In geval van overmacht zijn wij ontheven van al onze verplichtingen. Onder overmacht verstaan wij al hetgeen in wet en jurisprudentie hieronder wordt verstaan, alsmede elke omstandigheid die de nakoming van levering onmogelijk of zo bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals stakingen en arbeidsonlusten, overheidsmaatregelen, verkeersstagnaties, in gebreke blijven van toeleveranciers etc.


14. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de koper lijdt als gevolg van ondeugdelijke producten met uitzondering van de schade, welke blijkt onder onze verzekeringsdekking te vallen c.q. tot een maximale hoogte van de contractprijs van de desbetreffende leverantie.


15. Kopers verplichten zich de gekochte goederen slechts en detail in hun bedrijf/bedrijven te verkopen op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete van €1150,- per overtreding en/of een onmiddellijk opeisbare boete van €1000,- per dag.


16. Eventuele reclames binnen acht dagen na levering; deze zijn slechts aanvaardbaar wanneer de door ons geleverde goederen verkeren in de staat waarin deze door ons zijn geleverd en overigens slechts aanvaardbaar t.a.v. het volledige door ons geleverde assortiment; reclames worden in elke geval nimmer aanvaard wanneer de klachten het volledig geleverd assortiment per bepaalde levering betreffen en de koper een deel van het assortiment heeft aanvaard c.q. verkocht.


17. Retourzendingen zonder overleg en toestemming onzerzijds worden geweigerd. De kosten van verzending komen voor rekening van koper. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.


18. Wij behouden ons het recht voor eventuele geretourneerde goederen te vervangen.